Diabetis Mellitus 2


Equip CPEN Diabetis Mellitus 2
Dra. M. Josep Coves Dr. Gerardo Aguilar Soler Dr. Gabriel Cuatrecasas Dipl. Clara Bretxa
Dietista-Nutricionista

La diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per hiperglucèmia (valors alts de glucèmia en sang) degut notant al fet que falti insulina, sinó que la insulina no funciona bé (resistència a la insulina). La insulina és una hormona que actua com una clau, fent que la glucosa que prové dels aliments entri a les cèl·∙lules. Si la insulina no fa bé aquesta funció, la glucosa s'acumula a la sang provocant hiperglucèmia, que amb el pas dels anys acaba danyant òrgans importants.

La Diabetis tipus II(DM2) també anomenada de l'adult o no-­‐insulinodependent, apareix normalment en persones majors de 40 anys i està molt associada a l'obesitat i estils de vida sedentaris. En general el seu inici és lent i gradual i si els valors de glucosa són molt elevats(>180mg/dl), poden aparèixer símptomes com:

 • Poliúria: augment de la freqüència i quantitat d'orina.
 • Polidípsia: Set excessiva
 • Cansament, visió borrosa, formigueig extremitats.
 • Pèrdua de pes (quan hi ha manca d'insulina)

La hiperglucèmia genera dany tant en l'àmbit de la microcirculació com en els grans vasos, provocant lesions microangiopàtiques i macroangiopàtiques

Complicacions microangiopàtiques
(lesions de petits vasos):
Complicacions macroangiopàtiques
(lesions de grans vasos):
 • Nefropatia diabètica
 • Retinopatia diabètica
 • Neuropatia diabètica
 • Cardiopatia isquèmica
 • Malaltia cerebrovascular
 • Arteriopatia perifèrica

Els valors òptims de glucèmia són els següents:

 • Glucèmia basal o preprandial → 80-126 mg / dl
 • Glucèmia postprandial (2h) → ≤ 140 mg / dl

* Ha de realitzar els controls de glucèmia capil·∙lar segons la pauta indicada pel metge i /o educadora. Es recomana fer 2 controls diaris alternats. Exemple: Dia 1 → basal i 2h postprandial (pp) esmorzar. Dia 2 → 2h pp dinar i 2h pp sopar. Dia 3 → basal i 2h pp dinar, etc.

L’Hemoglobina glucosilada (HbA1c) es mesura en sang i el seu valor és un percentatge. Dóna informació de les oscil·∙lacions de glucosa dels últims 3 mesos. S'aconsella que l'HbA1c sigui <7%. En persones majors de 70 anys s'accepta <7.5%

L'alimentació en les persones amb diabetis ha de ser equilibrada amb l'objectiu d'obtenir un bon control de la malaltia. La repartició aconsellada dels macronutrients serà la següent:

Existeixen 2 tipus d'hidrats de carboni: simples i complexes.

Principals fonts d'Hidrats de carboni simples o sucres * (evitar): Principals fonts d'Hidrats de carboni complexes (controlar):
S'absorbeixen ràpidament i provoquen una pujada brusca de la glucosa en sang, a més d'afavorir l'excés de pes.

Sucre comú dolços sucs pastisseria Brioixeria Caramels Gelats Mel Melmelades Fruita seca Refrescs Alcohol
La seva absorció és més lenta i no produeixen hiperglucèmies tan brusques. Són necessaris per a l'organisme perquè aporten energia.

Cereals (arròs, blat, pa, cereals de l'esmorzar, farines, galetes)

Patates llegums

* Dins d'aquest grup d'aliments també hi ha la fruita i els làctics, encara que aquests aliments no s'evitaran (sí controlaran), ja que aporten gran quantitat d'altres nutrients.

Per al control de la Diabetis tipus II, a més d'una correcta alimentació, ha d'estar present l'exercici físic de forma regular.

S'ha de fer anualment un control de fons d'ull (retinopatia), microalbuminúria (nefropatia) i un examen de la sensibilitat de les extremitats inferiors amb monofilament (neuropatia), així com una revisió cardiològica bianual.


DIABETIS_II.pdf