Diabetis gestacional

Es defineix com Diabetis Gestacional tota diabetis diagnosticada durant el curs de l’embaràs. La característica principal d’aquest tipus de diabetis és la insulinoresistència que es deu a l’augment de la producció hormonal (generada per la placenta i altres).

Un cop finalitzada la gestació, aquest tipus de diabetis desapareix en pràcticament tots els casos.

Des del Servei d’Endocrinologia tant metges com educadors treballem per tal que el control metabòlic de la pacient diabètica gestacional sigui òptim, tant les glicèmies basals com postprandials.

DIAGNÒSTIC
A la setmana 24-26 de gestació es fa el Test d’O’Sullivan (ingesta de 50 gr. de glucosa). Si és positiu (>140 mg/dl), es realitza un TTOG (ingesta de 100 gr. de glucosa) on es determina la glucèmia basal (60’,120’ i 180’).

Els nous criteris de valoració són:
Basal: fins a 100 mg/dl
60 ’: fins a 190 mg/dl
120’: fins a 165 mg/dl
180’: fins a 145 mg/dl

Si dos o més punts queden alterats és diagnòstic de Diabetis Gestacional. Si només fos un punt es tornaria a repetir la corba en un termini de 15 dies.

TRACTAMENT
1.S’iniciarà pauta dietètica, amb 6 ingestes: 1r esmorzar, 2n esmorzar, dinar, berenar, sopar i ressopó. Personalitzat segons els horaris del pacient.
2.Es demanarà una analítica amb hemoglobina glicada, fructosamina (per descartar diabetes preexistent), TSH i T4 lliure (per descartar hipotiroidisme).
3.Controls de glucèmia capil·lar, basal i una hora postprandial 1r esmorzar, dinar i sopar (s’entrega reflectòmetre i llibreta d’autoanàlisi)
4.Si hi ha glucèmies alterades (basals >95 mg/dl o postprandials >140 mg/dl) s’iniciarà tractament amb insulina.
5.També es farà una valoració de cetonúries en dejú.
6.A la setmana 35/36 se’ls lliurarà pauta d’insulinització per al part.
7.Després de la primera visita es farà control clínic en una setmana i si l’evolució és favorable es farà un seguiment quinzenal.
8.Si la pacient insulinitzada ha d’ingressar per al part en dejú, no administrar insulina, sinó que cal seguir la pauta d’Ingrés.
9.Entre la setmana 6 i 7 postpart o postlactancia es realitzarà un nou TTOG 75 gr. glucosa on es determinarà glucèmia basal (normal <110 mg / dl) i als 120' (normal <o igual a 140 mg / dl).